Laureaci nagrody im. Aleksandry Gabrysiak Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku za rok 2020

Dr n.med. Aleksandra Maria Kicińska oraz dr n. med. Krzysztof Kiciński są rówieśnikami. Po raz pierwszy w historii tej nagrody przyznana jest ona małżeństwu. Choć każde z małżonków ma swój własny zakres działalności, wynikający z odrębnych specjalizacji medycznych, to główne wielkie dzieło, któremu służą i dynamicznie rozwijają, jest wynikiem ich wspólnej pracy. Przyjrzyjmy się najpierw dr Aleksandrze Kicińskiej. Jest ona absolwentką wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku z r. 2002. Pracę doktorską obroniła w 2009 r. (promotor – prof. M. Lichodziejewska-Niemierko). Równolegle z doktoratem intensywnie pracowała nad pogłębieniem wiedzy i umiejętności praktycznych, zdobywając specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych, a w późniejszym czasie także z immunologii klinicznej. W sposób szczególny, jeszcze od czasu studiów, a potem jako młody internista, interesowała się Metodami Rozpoznawania Płodności. W szczególności wpływem chorób i zaburzeń ogólnoustrojowych na nieprawidłowości miesiączkowania i płodność. Podjęła w tym kierunku liczne szkolenia, m.in. uzyskała certyfikat instruktora Metod Rozpoznawania Płodności Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie oraz certyfikat NFP Medical Consultant (Natural Family Planning MC) podczas szkolenia Natural Procreative Technology organizowanego przez prof. Thomasa Hilgersa z Amerykańskiej Akademii Płodności. Przez wiele lat uczyła metody obserwacji cyklu opracowanej przez ginekologów z Queen Elizabeth Birmingham Maternity Hospital w Wielkiej Brytanii i prowadziła diagnostykę oraz leczenie tych pacjentek w oparciu o ocenę biowskaźników płodności.

            Takie przygotowanie i doświadczenie pozwoliło jej na prowadzenie szeroko zakrojonej działalności naukowo-dydaktycznej i lekarskiej w tej stosunkowo nowej dziedzinie, która została wprowadzona dzięki niej na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku. Dr Kicińska jest Kierownikiem dydaktycznym przedmiotu Fizjologiczne Metody Rozpoznawania Płodności w Katedrze i Zakładzie Fizjologii GUMed. Program nauczania przedmiotu i sposób przedstawienia zagadnień dotyczących ludzkiej prokreacji jest nowatorskim pomysłem, który realizuje od 9 lat. Wykłady jak i seminaria i ćwiczenia z tego przedmiotu uzyskały bardzo wysokie oceny studentów w przeprowadzonych ankietach i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem z ich strony. Jako pracownik badawczo-naukowy GUMed aktualnie kieruje badaniem naukowym nad fizjologią cyklu kobiecego w ramach pracy habilitacyjnej. Jest kierownikiem i opiekunem studenckiego koła naukowego „Fizjologia Płodności”. Członkowie tego Koła (przed pandemią) prowadzili lekcje edukacyjno-informacyjne dla młodzieży gdańskich szkół. Dr A. Kicińska jest też pomysłodawcą i kierownikiem naukowym cyklicznych konferencji nt. „Interdyscyplinarne Leczenie Niepłodności” dla lekarzy, pielęgniarek, położnych i pacjentów. Konferencje odbywają się pod protektoratem Rektora GUMedu oraz Marszałka woj. Pomorskiego. Jedna z ostatnich konferencji objęła 500 uczestników. Wskazuje to na ogromne zainteresowanie tematem oraz na wysoką merytoryczną jakość prowadzonych tu wykładów przez specjalistów – naukowców z wielu ośrodków akademickich w Polsce.

            Dr Kicińska prowadzi również rozległą działalność informacyjno-dydaktyczną na temat leczenia niepłodności metodą naturalnej prokreacji przez środki publicznego przekazu w radio w telewizji, poprzez artykuły popularno-naukowe i poglądowe w czasopismach i gazetach. Jest autorką programu edukacyjnego „Poznaj siebie” dla młodzieży gdańskich szkół pod patronatem Marszałka woj. Pomorskiego. Program ten był promowany i przedstawiany przez przeszkolonych przez nią wolontariuszy w latach 2013 – 2016. Dr Kicińska brała udział w posiedzeniach Rady Miasta Gdańska, Chojnic, w sprawie refundacji leczenia niepłodności. Ponadto współpracuje z Poradnictwem Archidiecezji Gdańskiej. Uczestniczyła także w wielu spotkaniach i wykładach z doradcami życia rodzinnego diecezji pelplińskiej, koszalińsko – kołobrzeskiej i bydgoskiej.

            Dr Kicińska prowadziła również wykłady (poza GUMedem) dotyczące problematyki płodności na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w innych ośrodkach akademickich. Aby wejść szeroko w pracę usługowo-lekarską dla społeczeństwa woj. Pomorskiego, wraz z mężem, dr n.med. Krzysztofem Kicińskim, powołała do życia Fundację In Vivo oraz Poradnię In Vivo Medical Clinic, której dr Kiciński jest prezesem. W ramach działalności Fundacji został wyprodukowany, a następnie emitowany, film „Ratujmy płodność”, promujący płodność, rodzicielstwo, rodzinę i metody naturalnej prokreacji. Także w ramach tego projektu pp. Kicińscy organizują warsztaty nieodpłatne o tej samej tematyce.

            W Poradni In Vivo Medical Clinic dr Kicińska prowadzi leczenie par cierpiących z powodu niepłodności. Polega ono na kompleksowej opiece leczniczej w ramach programu Interdyscyplinarnego Leczenia Niepłodności w oparciu o współdziałanie lekarzy specjalistów różnych dziedzin, instruktora obserwacji cyklu, dietetyka, psychologa, położnej oraz fizjoterapeuty uroginekologicznego, co stwarza możliwość profesjonalnej i całościowej opieki nad parami z niepłodnością i kobietami z zaburzeniami cyklu miesięcznego. Taki sposób postępowania daje wysoką skuteczność leczenia, wysoką liczbę poczęć i urodzeń dzieci w sposób naturalny. W ramach współpracy naukowo-badawczej prowadzonej na GUMedzie, pacjentki biorące udział w tych badaniach korzystają z nieodpłatnych zajęć z instruktorem obserwacji cyklu miesiączkowego.

            Powołanie do życia Fundacji In Vivo i praca społeczna (nieodpłatna) obojga małżonków na rzecz tej Fundacji przyczynia się do szerokiego upowszechnienia wiedzy nt. zdrowia prokreacyjnego poprzez wykłady edukacyjne dla młodzieży szkolnej, rodziców, studentów.

            Należy jeszcze podkreślić niezwykłą osobowość dr A. Kicińskiej. Jest lekarzem wysoce cenionym i poszukiwanym. Niektóre z pacjentek swoje niezwykłe uznanie i wdzięczność wyraziły pisemnie. Podkreślają one nie tylko jej wysoką profesjonalność, ale także stanowczość i cierpliwość w przeprowadzaniu badań, co doprowadza do tego, że „niemożliwe staje się możliwe”, jak napisała jedna z pacjentek, i rodzi się upragnione dziecko.

Przypatrzmy się teraz współlauretaowi nagrody, doktorowi n.med. Krzysztofowi Kicińskiemu. Urodzony w Zamościu, od 21 lat mąż Aleksandry Kicińskiej, ukończył II LO im. Marii Konopnickiej w Zamościu. Dyplom lekarski otrzymał w 2002 roku na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, a specjalizację z laryngologii uzyskał pracując w Klinice Otolarygologii GUMed.

Dr Krzysztof Kiciński, zaraz po studiach zaangażował się w pracę pallotyńskiego hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC, pracując przez wiele lat z terminalnie chorymi i ich rodzinami, jako lekarz hospicjum domowego i lekarz oddziału stacjonarnego, a następnie jako wolontariusz. Podczas pracy w Hospicjum otrzymał tytuł Lekarza Roku za wyjątkową empatię i cierpliwość wobec pacjentów. Stworzył autorski program opieki laryngologicznej dla pacjentów hospicyjnych i jako wolontariusz służył podopiecznym hospicjum.

Oprócz pracy zawodowej dr Kiciński udzielał się społecznie, aby wzmocnić działania na rzecz ochrony życia, zakładając gdański oddział Prawicy Marka Jurka, którego był prezesem przez 4 lata. W tym czasie organizował spotkania z ekspertami ds. rodziny dotyczące m.in. edukacji seksualnej młodzieży, promujących obronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz prowadził klub dyskusyjny członków Prawicy.

Krzysztof Kiciński po zawarciu związku małżeńskiego ukończył kurs nauczyciela Naturalnego Planowania Rodziny PSN NPR (Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny). Wraz z żoną podjął wolontaryjną pracę jako doradca życia rodzinnego w Poradni Rodzinnej przy Parafii Św. Ignacego z Loyoli w Gdańsku na Starych Szkotach. Pełnił tę służbę ponad 10 lat, nieprzerwanie nawet wtedy, kiedy urodziły się dzieci i żona pozostawała z nimi w domu.

 Ponadto dr Kiciński angażował się w pracę Stowarzyszenia Na Rzecz Ratownictwa ADIUTARE.

Dr Kiciński jest głównym pomysłodawcą, stworzył struktury i prowadzi Ośrodek leczenia Niepłodności InVivo Medical Clinic, angażuje się nie tylko w sprawy medyczne, ale stwarza zaplecze, umożliwiając prowadzenie wszelkich działań na rzecz medycyny naturalnej prokreacji.

Utworzony przez pp. Kicińskich Podmiot Leczniczy InVivo Medical Clinic  prowadzi działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia ludzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia niepłodności małżeńskiej, przy poszanowaniu godności i podmiotowości osoby ludzkiej, z wykluczeniem metod wspomaganego rozrodu, poprzez promowanie wartości małżeństwa, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz budowania trwałych więzi rodzinnych.

Trzeba jeszcze koniecznie podkreślić, że pp. Kicińscy te wszystkie swoje obowiązki zawodowo – społeczne doskonale godzą z obowiązkami rodzinnymi. Obydwoje przez wiele lat pracowali jako doradcy życia rodzinnego w Poradni Rodzinnej przy parafii św. Ignacego w Gdańsku. Państwo Kicińscy są rodzicami pięciorga dzieci w wieku od 2 do 19 lat. Dr A. Kicińska jest absolwentką kierunku wokalno-instrumentalnego Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Dzieci, podobnie jak matka, są utalentowane muzycznie, i kształcone w tym kierunku. Przez wiele lat wraz z dziećmi udzielała się w zespole wokalno-instrumentalnym „Stella Maris”, prowadzonym przez ks. Józefa Wilczyńskiego przy kościele św. Krzyża. Śpiewali tam partie solowe. Polskie pieśni patriotyczne prezentowali także za granicą, m.in. w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Dr A. Kicińska z rzadko spotykaną pasją i niezwykłą pracowitością rozwija swoje liczne talenty.

            W niezwykle empatycznym podejściu do pacjentek i pacjentów, w ofiarnej, twórczej, szeroko zakrojonej działalności społecznej, lekarskiej, dydaktycznej, wdrażającej i promującej nowe kierunki leczenia niepłodności, pp. Kicińscy bardzo upodobniają się do patronki nagrody OIL – Aleksandry Gabrysiak.

Autorem laudacji jest PANI Profesor Grażyna Świątecka

Kapitule Nagrody przewodniczy, od momentu jej ustanowienia, Pani prof. Grażyna Świątecka.