Statut Fundacji InVivo
Preambuła

Fundatorzy powołali organizację pozarządową pod nazwą Fundacja InVivo wspierającą naturalną prokreację. W celu prowadzenia działalności pożytku publicznego, skierowanej

do ogółu społeczeństwa, w zakresie ochrony i promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia niepłodności małżeńskiej, przy poszanowaniu godności i podmiotowości osoby ludzkiej, z wykluczeniem metod wspomaganego rozrodu.

Fundatorzy określając cele statutowe Fundacji jako znaczącą aktywność wskazali pomoc społeczną rozumianą jako działania na rzecz wyrównywania dostępu do specjalistycznych usług medycznych, umożliwienie leczenia osobom niezamożnym, wspomaganie leczenia

oraz profilaktyki indywidualnych osób i rodzin.

Intencją Fundatorów zapisaną w działaniach statutowych Fundacji, jest również promowanie wartości małżeństwa, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz budowania trwałych więzi rodzinnych. Ważną rolę w działaniach Fundacji będzie odgrywać promocja
i rozwój wolontariatu, które to działania wpisują się również
w zakres działalności społecznie użytecznej.

I. Postanowienia ogólne

§1

1.      Fundacja, zwana dalej „Fundacją” nosi nazwę: Fundacja InVivo

2.      Fundacja została ustanowiona przez Fundatorów:

a.      Aleksandrę Marię Kicińską

b.      Krzysztofa Kicińskiego

aktem notarialnym Rep. A nr 1787/2018.

1.      Fundacja działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie przepisów ustawy o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie   (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień niniejszego Statutu.

§2

1.      Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

2.      Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.

3.      Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe, biura i przedstawicielstwa oraz oddziały.

4.      Fundacja może posiadać oddziały za granicą.

5.      W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.

§3

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zdrowia.

II. Cele i zasady działania Fundacji

§5

1.       Celem Fundacji jest ochrona i promocja zdrowia, w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1638 z późn. zm.), a w szczególności:

a.      wspieranie rozwoju nauki i wiedzy medycznej w zakresie leczenia niepłodności małżeńskiej, przy poszanowaniu godności i podmiotowości osoby ludzkiej,
z wykluczeniem metod wspomaganego rozrodu,

b.      inicjowanie, promocja i wspieranie działań szkoleniowych i edukacyjnych w zakresie metod rozpoznawania płodności oraz leczenia niepłodności,

c.       popularyzacja i rozpowszechnianie wiedzy o zdrowiu, szczególnie wiedzy
o przekazywaniu życia, profilaktyce niepłodności, profilaktyce chorób przenoszonych drogą płciową i profilaktyce chorób nowotworowych,

d.      finansowe i pozafinansowe wspieranie edukacji nt. ochrony życia ludzkiego
w przestrzeni publicznej,

e.      finansowe i pozafinansowe wspieranie ośrodków prowadzących leczenie niepłodności oparte o obserwacje biowskaźników płodności z wykorzystaniem naprotechnologii oraz metod rozpoznawania płodności (MRP).

2.       Celem Fundacji jest działalność w dziedzinie pomocy społecznej, wychowania
i dobroczynności rozumiana w szczególności jako:

a.       promowanie wartości małżeństwa, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz budowania trwałych więzi rodzinnych,

b.      działania na rzecz wyrównywania dostępu do specjalistycznych usług medycznych, umożliwienie leczenia osobom niezamożnym, wspomaganie leczenia oraz profilaktyki indywidualnych osób i rodzin,

c.       działalności na rzecz dzieci i młodzieży,

d.      promocja wartości i godności życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci,

e.      promocja i organizacja wolontariatu,

f.        działalność charytatywna.

3.       Cele Statutowe Fundacja realizować będzie poprzez:

a.      prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym kampanii promocyjnych przy użyciu środków masowego przekazu oraz wszelkich innych metod propagowania wiedzy na temat zdrowia i opieki zdrowotnej,

b.      organizację ośrodków naukowych i badawczych,

c.       pracę formacyjną w szczególności z młodzieżą i studentami krzewiąca ideę  pracy wolontaryjnej na rzecz osób ubogich potrzebujących pomocy medycznej

d.      realizację programów związanych z ochroną zdrowia i życia, w tym w szczególności programów leczenia i profilaktyki niepłodności,

e.      organizowanie i współorganizowanie działań edukacyjnych, naukowych, medialnych i reklamowych, służących rozwojowi i promocji nauki oraz praktyki medycznej,

f.        prowadzenie działalności wydawniczej, rozwijanie i świadczenie wysokiej jakości usług informacyjnych, doradczych i edukacyjnych w obszarze płodności, ochrony zdrowia, pracy socjalnej i wolontariatu,

g.      organizowanie i udzielanie specjalistycznej pomocy lekarskiej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,

h.      organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji i seminariów poświęconych ochronie zdrowia, promocji metod rozpoznawania płodności i leczenia niepłodności,

i.        organizowanie imprez o charakterze charytatywnym na rzecz Fundacji oraz organizowanie festynów i koncertów promujących ochronę życia i naturalną prokreację,

j.        wspieranie działalności osób prawnych i fizycznych, które prowadzą działalność zgodną z działalnością statutową Fundacji,

k.       współpraca z samorządem terytorialnym, placówkami naukowymi i leczniczymi, szkołami wyższymi, organizacjami przedsiębiorców oraz innymi podmiotami właściwymi z uwagi na celowość,

l.        prowadzenie podmiotu leczniczego.

4.      Fundacja może realizować swoją działalność statutową jako odpłatną i nieodpłatną.

III. Majątek Fundacji

§6

Majątek Fundacji stanowią:

1.      fundusz założycielski przekazany przez Fundatorów w akcie fundacyjnym w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na działalność statutową i 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na działalność gospodarczą,

2.      środki pieniężne, rzeczowe i prawne nabyte w toku działalności Fundacji, w szczególności uzyskane z odsetek z lokat bankowych i udzielonych pożyczek pieniężnych, dochodów z nieruchomości i praw majątkowych.

§7

1.      Dochody Fundacji pochodzą ze źródeł, które są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z:

a.      darowizn, spadków, zapisów,

b.      dotacji i subwencji osób prawnych,

c.       dochodów ze zbiórek publicznych,

d.      odsetek z lokat bankowych i udzielonych pożyczek pieniężnych,

e.      nieruchomości i praw majątkowych,

f.        prowadzenia statutowej działalności Fundacji.

2.      Fundacja nie może:

a.      przekazywać majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,

b.      wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

c.       dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§8

1.      Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych, a w części określonej przez Zarząd Fundacji – w kasie Fundacji.

2.      Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na: realizowanie celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

3.      Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

4.      Nadwyżka przychodów nad kosztami jest przeznaczona na działalność pożytku publicznego.

§ 9

1.      Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.      Podstawą gospodarki finansowej Fundacji jest uchwalany przez Zarząd Fundacji plan dochodów i wydatków Fundacji ustalony na okres roku kalendarzowego i zaakceptowany przez fundatorów Fundacji bądź ich pełnomocników.

IV. Organy Fundacji

§ 10

1.      Organami Fundacji są:

a)      Zarząd Fundacji.

b)      Rada Fundatorów Fundacji

2.      Zarząd Fundacji może powołać Radę Programową Fundacji.

3.      Zarząd Fundacji może powołać Radę Naukową Fundacji.

§ 11

1.      Zarząd Fundacji jest organem, który kieruje działalnością Fundacji zgodnie z jej Statutem oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2.      Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji.

3.      Członkowie Zarządu Fundacji powoływani i odwoływani są przez Radę Fundatorów Fundacji.

4.      Zarząd Fundacji składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.

5.      W przypadku jednoosobowego Zarządu Fundacji powołuje się Prezesa Zarządu Fundacji, który samodzielnie reprezentuje Fundację na zewnątrz.

6.      W przypadku wieloosobowego Zarządu Fundacji powołuje się Prezesa Zarządu i jednego Wiceprezesa lub dwóch Wiceprezesów. W takim wypadku oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach dotyczących rozporządzenia lub zobowiązania się przez Fundację prawami do wysokości kwoty 50 000,00 zł, składa każdy członek Zarządu Fundacji samodzielnie, zaś w przypadku spraw przekraczających tę kwotę oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać dwóch Członków Zarządu Fundacji działających łącznie.

7.      W razie powołania wieloosobowego Zarządu Fundacji uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność min. 2 Członków Zarządu Fundacji. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

8.      Posiedzenie Zarządu Fundacji może być zwołane na wniosek każdego członka Zarządu lub fundatora Fundacji. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, minimum raz na kwartał.

9.      Zarząd Fundacji powoływany jest na okres 3 lat. Jeżeli po upływie trzyletniej kadencji nowy zarząd nie zostanie powołany, dotychczasowy zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd Fundacji.

10.  Ustępujący członkowie Zarządu Fundacji mogą być wybierani ponownie.

11.  Prezes Zarządu Fundacji, lub wyznaczony przez niego jeden z Wiceprezesów, jest dla pracowników Fundacji kierownikiem Zakładu Pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 12

Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa na skutek pisemnego zrzeczenia się członkostwa, śmierci, długotrwałej choroby lub wystąpienia innych okoliczności, które uniemożliwiają lub utrudniają w istotny sposób udział w pracach Zarządu Fundacji oraz reprezentacji Fundacji, odwołania przez fundatora Fundacji, albo też sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych.

§ 13

1.      Radę Fundatorów stanowią fundatorzy.

2.      Do kompetencji Rady Fundatorów należy:

a.      powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji,

b.      kontrola wewnętrzna i nadzór nad działalnością Fundacji,

c.       zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji.

3.      Rada Fundatorów podejmuje decyzje w drodze uchwał.

4.      Radę Fundatorów w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy oraz w celu udzielenia absolutorium Zarządowi Fundacji, zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz w roku w terminie umożliwiającym  wywiązanie się z obowiązków sprawozdawczych Fundacji.

5.      Radę Fundatorów może zwołać z ważnych przyczyn każdy z Fundatorów lub Zarząd Fundacji.

6.      W razie śmierci jednego z Fundatorów, kompetencję Rady Fundatorów przejmuje Fundator pozostały przy życiu.

7.      W razie jednoczesnej śmierci Fundatorów przynależne mu prawa i obowiązki przechodzą na działający Zarząd Fundacji. W sytuacji, gdy  członkowie Zarządu Fundacji byliby jednocześnie Fundatorami to wówczas przynależne prawa i obowiązki przechodzą na Radę Programową  Fundacji.

§ 14

1.      Zarząd Fundacji może powołać według swojego uznania Radę Programową Fundacji.

2.      Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu Fundacji i wspiera realizację celów Fundacji. W szczególności do kompetencji Rady Wspierającej Fundacji należy:

a.      przedstawianie Zarządowi Fundacji opinii w przedmiocie priorytetów w bieżącej działalności Fundacji;

b.      proponowanie kierunku dalszego rozwoju działalności Fundacji oraz ewentualnych zmian Statutu.

3.      Rada Programowa Fundacji liczy od dwóch do dziesięciu członków.

4.      W przypadku niewywiązywania się przez Radę z obowiązków wskazanych w pkt. 1, działalności na szkodę Fundacji lub kreowania działań sprzecznych z celami i misją Fundacji Zarząd ma prawo rozwiązać Radę Programową Fundacji ze skutkiem natychmiastowym.

§ 15

1.      Posiedzenia Rady Programowej Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku.

2.      Posiedzenia Rady Programowej Fundacji zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 członków Rady Wspierającej Fundacji bądź Fundatora, lub Rady Fundatorów.

3.      Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Rady. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos prowadzącego obrady, wybranego zwykłą większością głosów Członków Rady przed rozpoczęciem posiedzenia.

4.      Członkowie Rady Programowej Fundacji mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.

§ 16

1.      Zarząd Fundacji może powołać według swojego uznania Radę Naukową Fundacji.

2.      Rada jest organem opiniodawczo-doradczym  Zarządu Fundacji i wspiera realizację celów Fundacji. W szczególności do kompetencji Rady Naukowej Fundacji należy:

3.      opiniowanie oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne projektów medycznych oraz badań naukowych, współpraca przy pracach legislacyjnych, promowanie i wdrażanie najnowszych osiągnięć  medycyny.

4.      proponowanie sposobu realizacji statutowych celów naukowych Fundacji  oraz kreowaniu polityki naukowej działalności Fundacji i jej rozwoju.

5.      Rada Naukowa Fundacji liczy od 2-9 członków.

6.      W przypadku niewywiązywania się przez Radę z obowiązków wskazanych w pkt. 1, działalności na szkodę Fundacji lub kreowania działań sprzecznych z celami i misją Fundacji Zarząd ma prawo rozwiązać Radę Programową Fundacji ze skutkiem natychmiastowym.

§ 17

5.      Posiedzenia Rady Naukowej Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku.

6.      Posiedzenia Rady Naukowej Fundacji zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 członków Rady Wspierającej Fundacji bądź Fundatora, lub Rady Fundatorów.

7.      Rada Naukowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Rady. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos prowadzącego obrady, wybranego zwykłą większością głosów Członków Rady przed rozpoczęciem posiedzenia.

8.      Członkowie Rady Naukowej Fundacji mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.

V. Działalność gospodarcza Fundacji

§18

1.      Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą z przeznaczeniem uzyskanego z tego tytułu dochodu na cele działalności pożytku publicznego.

2.      Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

a.      produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),

b.      drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD 18.1),

c.       roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),

d.      sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),

e.      sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z),

f.        sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z),

g.      sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z),

h.      sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z),

i.        sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z),

j.        sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z),

k.       sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z),

l.        sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),

m.    sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),

n.      sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),

o.      pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),

p.      działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56),

q.      wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1),

r.       działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),

s.       działalność związana z filmami, nagraniami wideo, i programami telewizyjnymi (PKD 59.1),

t.        działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),

u.      nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60),

v.       przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych; (PKD 63.1),

w.     pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),

x.       doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),

y.       badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),

z.       reklama (PKD 73.1),

aa.  badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),

bb.  działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),

cc.   działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),

dd.  pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

ee.  dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),

ff.     działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79),

gg.  pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),

hh.  pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),

ii.      działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6),

jj.      praktyka lekarska ogólna (86.21.Z),

kk.   praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z),

ll.      pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),

mm.  pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z),

nn.  pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD 88.9),

oo.  działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90.0),

pp.  działalność bibliotek (PKD 91.01.A),

qq.  działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.00.Z),

rr.    działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z),

ss.    działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z),

tt.     pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),

uu.  organizacje i zespoły eksterytorialne (PKD 99.00.Z).

VI. Zmiana Statutu i zmiana celu Fundacji

§ 19

1.      Zmiany statutu dokonuje Rada Fundatorów lub Fundator w przypadku śmierci jednego
z nich, na podstawie zgłoszonych propozycji zmian statutu.

2.      Propozycja zmiany statutu może zostać zgłoszona przez Zarząd Fundacji lub Radę Programową Fundację, w formie uchwały.

VII. Likwidacja Fundacji

§ 20

1.      O likwidacji fundacji decyduje Fundator, który wyznacza w tym celu likwidatora.

2.      Do obowiązków likwidatora należą wszelkie czynności mające na celu likwidację Fundacji, w szczególności czynności związane z zakończenie prowadzonej przez Fundacje działalności.

§ 21

W razie likwidacji Fundacji jej majątek zostanie przeznaczony na cele pożytku publicznego zbieżne z zakresem działania niniejszej Fundacji.